bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

Deklaracja dostępności

 Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.10wsk.mil.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.10wsk.mil.pl

Data publikacji strony internetowej
24.02.1998

Data ostatniej istotnej aktualizacji
11.03.2019

Podmiot
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Adres strony internetowej
www.10wsk.mil.pl

Status zgodności

Serwis 10wsk.mil.pl jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

niedostosowanie załączonych dokumentów typu PDF, Word i innych popularnych plików tego typu dla osób niewidomych.

niedostosowanie obrazków w artykułach zawierających tekst dla osób niewidomych,
niedostosowanie załączonych plików video oraz dźwiękowych typu mp3, mp4 i innych popularnych tego typu plików dla osób niesłyszących,
teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
wybrane filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
niektóre skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
Oświadczenie sporządzono: 2020-06-31

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w konsultacji z firmą odpowiedzialną za stworzenie strony internetowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

zmiana kontrastu,
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej szpital@10wsk.mil.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: szpital@10wsk.mil.pl .

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5

Podmiot Leczniczy zlokalizowany jest w trzech kompleksach budynków

1. Budynek Szpitalny, Zintegrowany Blok Operacyjny, Poradnie Specjalistyczne, Gabinety POZ – połączone są ze sobą komunikacyjnie (stałe łączniki)

2. Klinika Psychiatrii

3. Gabinety POZ

Budynek Główny Szpitala posiada 3 wejścia:

1. Wejście od strony pasaży handlowych – pochylnia.

2. Wejście od strony Izby Przyjęć – pochylnia.

3. Wejście przez Rehabilitację – pochylnia, winda.

Zintegrowany Blok Operacyjny posiada 1 wejście:

1. Wejście przez łącznik z budynkiem szpitalnym.

Wewnątrz budynku znajdują się windy.

Poradnie Specjalistyczne usytuowane są w 1- piętrowym budynku, który posiada 2 wejścia:

1. Wejście z zewnątrz – pochylnia.

2. Wejście przez łącznik z budynkiem szpitalnym – platforma dla osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku znajdują się skośne nakładki na schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych.

Gabinety POZ usytuowane są na parterze budynku, który posiada 1 wejście:

1. Wejście z zewnątrz od ulicy Powstańców Warszawy – pochylnia.

Klinika Psychiatrii – budynek parterowy, posiada wejście z zewnątrz.

1. Wejście przez Psychiatrię Dzienną – pochylnia.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na terenie Szpitala:

przed wejściem do budynku szpitalnego od strony Izby Przyjęć,
przed wejściem do budynku szpitalnego od strony Rehabilitacji,
w Garażu Wielopoziomowym,
na parkingu przed Gabinetami POZ,
na parkingu przed Poradniami Specjalistycznymi.
Data sporządzenia
15.06.2020

Wewnątrz budynku znajdują się windy.Opublikował: Kinga Chabowska
Publikacja dnia: 25.01.2021
Podpisał: Kinga Chabowska
Dokument z dnia: 25.01.2021
Dokument oglądany razy: 411