bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 695 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wniosek można przesłać:  pocztą elektroniczną na adres e-mail: info.publiczne@10wsk.mil.pl,  pocztą na adres: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy SP ZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz,  faksem na numer: 261 416 117. Udostępnianie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja nie może być udzielona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie osobę zainteresowaną o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szpital do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Szpital ma ponieść dodatkowe koszty związane we wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Szpital może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Opublikował: Kinga Chabowska
Publikacja dnia: 25.11.2020
Podpisał: Kinga Chabowska
Dokument z dnia: 25.11.2020
Dokument oglądany razy: 1 629